Adunarea Generală

Este reprezentata de toti membrii asociatiei.

Competentele Adunarii generale sunt:

 1. Aprobarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
 2. Alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si ai Comitetului de selectie;
 3. Alegerea si revocarea cenzorului;
 4. Aprobarea/modificarea Regulamentului intern de functionare.

Sedintele Adunarii Generale vor fi prezidate de catre Presedintele Asociatiei GAL VLASIA ILFOV NORD EST, iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte.

Adunarea Generala este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul membrilor activi sau reprezentantii acestora. Fiecare membru activ are dreptul la un vot in Adunarea Generala.

Hotararile luate de Adunarea Generala sunt obligatorii inlcusiv pentru membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea generala sau care au votat impotrivă.

Consiliul Director

Consiliul Director este format din 7 membri, presedinte, vicepresedinte, secretar si membri alesi. Ponderea membrilor care provin din sectorul privat va fi mai mare de 51{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141}.

Responsabilitatile Consiliului director:

 1. programeaza si gestioneaza activitatile GAL-ului;
 2. asigura functionarea administrativa, economica si financiara in conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect;
 3. lanseaza apelurile de selectie pentru proiecte;
 4. propune solutionarea provizorie/definitiva a acordarii ajutorului financiar;
 5. aproba eligibilitatea si selectia proiectelor depuse in carul sesiunilor organizate;
 6. Revoca ajutoarele financiare, in cazul nerespectarii conditiilor de eligibilitate ai ale procedurilor impuse pe durata implementarii proiectelor aprobate;
 7. aproba propunerile de modificare a studiului de fezabilitate aferent Cererii de finantare;
 8. aproba prelungirea perioadelor de implementare a proiectelor;
 9. propune si aproba modificarea programului privind cheltuielille de functionare;
 10. prezinta Adunarii Generale Raportul de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si Cererile de finantare selectate;
 11. aproba procedurile de lucru ale departamentelor;
 12. incheie acte juridice;
 13. aproba organigrama si politica de personal, daca prin statut nu se prevede altfel;
 14. propune Adunarii Generale excluderea membrilor care nu isi indeplinesc obligatiile;
 15. elaboreaza regulamentul de functionare interioara.

Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de Vicepresedintele imputernicit. Membrii Consiliului Director pot fi realesi.

Consiliul Director se reuneste cel putin o data pe trimestru la initiativa presedintelui sau la cererea a cel putin doua treimi din membrii care fac parte din Consiliul Director. Consiliul Director va fi convocat de catre Presedinte prin intermediul secretarului care va transmite invitatiile cu cel putin doua zile inainte de sedinta. Convocarea se va face nominal, in scris, prin fax sau e-mail. Invitatiile transmise vor cuprinde data, ora, ordinea de zi si locatia sedintei.

Deciziile Consiliului Director sunt adoptate cu majoritatea absoluta a voturilor celor prezenti. La egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv. Deciziile Consiliului director sunt consemnate intr-un registru special si vor fi semnate de presedinte si secretar.

Cenzorul

 • Responsabilitatile cenzorului
 1. verifica modul in care este administrat patrimoniul GAL, conform legislatiei in vigoare;
 2. intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
 3. participa voluntar la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
 4. indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala si Consiliul Director.

Comitetul  de selecţie

Comitetul de selectie a proiectelor este format din 7 membri si 7 supleanti. Comitetul de selectie al proiectelor va fi alcătuit din reprezentanti ai membrilor GAL. Comitetul de selectie are responsabilitatea de a verifica punctajele stabilite de evaluator si de a elabora lista proiectelor eligibile, selectate pentru finantare.

Presedintele Comitetului de selectie va fi un expert in evaluare proiecte. Intreaga activitate de selectie se deruleaza in baza unei proceduri de evaluare si selectie care va fi supusa aprobarii Consiliului director.

Comisia de contestatii

Membrii comisiei vor rezolva contestatiile care vor fi inaintate catre GAL de catre cei care au depus cereri de finatare si au obtinut un raspuns nefavorabil din partea GAL–ului. Comisia de contestatii va fi formata si va functiona conform procedurii aprobate de Adunarea Generala a asociatilor.

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search